HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TẠI CÔNG TY KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường tại Công Ty Khí Thấp Áp Dầu Khí Viêt Nam